מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מבוא

  1. לכל המונחים שלא הוגדרו במדיניות פרטיות זו תהיינה המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.
  2. בוקר טוב ישראל בע"מ, ח.פ. 514953868 (להלן: "בעל האתר") מנהל ומפעיל אתר בכתובת benedict.co.il, המשמש, בין היתר, לקבלת מידע על בעל האתר והמסעדות המופעלות על ידו ו/או על ידי חברות קשורות אליו, רכישת תווי קניה והזמנת מזון ומשקאות במשלוח או באיסוף עצמי ("השירותים") באופן מקוון באתר על ידי הגולשים באתר ("המשתמש/ים" ו- "האתר").
  3. מדיניות פרטיות זו, יחד עם תנאי השימוש, קובעת את הכללים שלפיהם בעל האתר אוסף פרטים אישיים ממשתמשים באתר שבוחרים להשתמש בשירותים או שהמשתמשים באתר מספקים לבעל האתר בדרך אחרת ואשר נשמרים ומעובדים על ידי בעל האתר (להלן"מדיניות הפרטיות").
  4. בעל האתר מכיר בחשיבות של שמירת המידע ואבטחתו.
  5. מדיניות פרטיות זו חלה על האתר בלבד. באישור תנאי השימוש, המשתמש מאשר גם את תנאי מדיניות פרטיות זו. בעל האתר עשוי (אך לא חייב) לדרוש אישור מפורש של מדיניות הפרטיות (או של שינוי שלה) כתנאי לשימוש באתר.
  6. מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת, מכל סיבה שהיאכל גרסה של מדיניות הפרטיות תחול על המידע הנאסף בזמן שאותה גרסה הייתה בתוקף. בעל האתר יודיע למזמינים ביחס לכל שינוי מהותי במדיניות הפרטיות על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה במערכת. בעל האתר ממליץ למזמינים להכיר את מדיניות הפרטיות באופן קבוע.

 

שימוש באתר ו/או בשירותים מהווה הסכמה של משתמש לאיסוף ושימוש במידע האישי (כהגדרתו להלן) כמתואר במדיניות פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש ובכפוף לכל דין, לרבות שמירת המידע במאגר מידע של בעל האתר.

 

על מנת להיות מעודכן בהצעות ו/או מבצעים ו/או עדכונים החלים מדי פעם באתר, המשתמש מאשר במפורש ומסכים כי בעל האתר יהיה רשאי לפנות אל המשתמש מעת לעת באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר האלקטרוני ו/או באמצעות פניה טלפונית לרבות סמס, למטרות אספקת השירותים, למטרות קידום מכירות ו/או שיווק (כאמור במדיניות זו) וכן למטרות משלוח דברי פרסומת (לרבות כהגדרתם בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב) לפי כל דין. משתמש המעוניין להפסיק לקבל הודעות אלו כאמור מתבקש לפנות למחלקת שירות הלקוחות של בעל האתר בדואר אלקטרוני שכתובתו iris@benedict.co.il  ולהודיע על רצונו להסרה מרשימת התפוצה.

המשתמש מצהיר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע והוא עושה זאת מרצונו והסכמתו.

 

 

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנחנו עשויים להשתמש בו?

 1. בעל האתר עשוי לאסוף ולעבד את המידע הבא אודות משתמש (להלן"מידע אישי"): 
  1. מידע שהמשתמש מספק במסגרת רישום לאתר או הזמנת השירותים (למשל - שם מלא, ת.ז., כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה ומספר טלפון); יובהר כי פרטי כרטיס אשראי מסופקים לצורך רכישה בלבד והם אינם נשמרים אצל בעל האתר.
  2. פרטים אודות השימוש שביצע המשתמש באתר, בשירותים ואף באינטרנט לרבות, ללא הגבלה, תעבורת נתונים, קבצי ה- Cookie ונתוני תקשורת אחרים;
  3. בעל האתר עשוי גם לשמור מידע אודות הטלפון הנייד של המשתמש, כולל כתובת IP של המשתמש, מערכת ההפעלה ופרסומות בהן צפה המשתמש. 
 1. בעל האתר עשוי לעשות שימוש במידע האישי על פי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או דין, כמפורט להלן: 
  1. לספק למשתמש את השירותים באתר ומבוקשים על ידו לרבות, אולם לא רק, יצירת קשר עמו בנוגע לשירותים;
  2. לאפשר את מתן השירותים בצורה נוחה ויעילה למשתמש, לרבות באמצעות האתר;
  3. לשפר ו/או לשנות ו/או לבטל את השירותים כל תוכן אחר באתר;
  4. לספק למשתמש שירותים נלווים לרבות ללא הגבלה, פרסום רלוונטי למשתמש מסוים, מידע למשתמש אודות מוצרים ואודות שירותים;
  5. לאכוף את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או דין אחר;
  6. לצורך פיקוח על השימוש באתר והשירותים והפעילות והניהול הטכני של האתר;
  7. בדיקת מספר משוער של משתמשים, מועדי כניסתם לאתר ובביצוע אנליזה ובדיקת דפוסי שימוש;
  8. ניתוח של מידע אודות דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, לרבות לצורך בירור תלונות, שיפור שירות וביקורות;
  9. בהתאם להסכמת המשתמש, לצורך שיווק, פרסום וקידום מכירות ובין היתר, יצירת קשר עם משתמש בכל אמצעי תקשורת שבעל האתר ימצא לנכון (דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), ברשתות החברתיות, בטלפון ועוד) ביחס למידע בדבר מוצרים, שירותים, עדכונים ומבצעים החלים ו/או נמכרים ו/או הקשורים לגבי השירותים, לרבות דבר פרסומת כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב.
 2. בעל האתר עשוי לשמור את המידע האישי לתקופת הזמן שלאחר סיום מתן השירותים, אם המידע נחוץ למטרות שלשמן נאסף או אם נדרש לשמור אותו על פי חוק
 3. כל המידע הנמסר על ידי המשתמש או שנאסף על ידי בעל האתר אוחסן בשרתים המאובטחים של Shopify למרבה הצער, העברת מידע דרך האינטרנט אינה בטוחה לחלוטיןלמרות שבעל האתר נוקטת באמצעים מסחריים סבירים כדי להגן על המידע האישי, בעל האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מוחלטת של הנתונים והמידע האישי שמועבר דרך האתר ומובהר כי המזמין מעביר את המידע האישי באמצעות האתר על אחריותו ותוך הבנת הסיכון הכרוך בכך.

 

גילוי של מידע

בעל האתר תהיה רשאית לגלות את המידע האישי של משתמשים לצדדים שלישיים במקרים כדלהלן:

 1. במקרה שבעל האתר יהיה מחויבת על פי חוק או על פי צו שיפוטי, עם או בלי הסכמת משתמש ועם או בלי הודעה מוקדמת על כוונתה לגלות את המידע האישי ו/או על מנת לממש זכות משפטית של בעל האתר (לרבות גביית חוב שאינו שולם לבעל האתר באמצעות צד שלישי) ו/או על מנת להתגונן מפני טענות משפטיות לרבות תביעות כנגד בעל האתר בשיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.
 2. בעל האתר עשוי לחשוף את המידע האישי של משתמש אשר מבצע באמצעות האתר כל פעולה המהווה הפרה של כל דין או תנאי השימוש.
 3. בעל האתר יהיה רשאי לחשוף את המידע האישי בכל מקרה של מכירת בעל האתר או מיזוגו עם צד שלישי או מכירת פעילות בעל האתר ו/או האתר לצד שלישי ו/או בקשר עם עסקה תאגידית מהותית אחרת, ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו את תנאי השימוש.
 4. בעל האתר עשוי לחשוף את המידע האישי לצדדים שלישיים המספקים לבעל האתר שירותים מסחריים הקשורים בשירותים וזאת במידה הנדרשת על מנת לספק משתמשים את השירותים ובכפוף להתחייבות חוזית של אותם צדדים שלישיים לשמור על סודיות ואבטחת המידע האישי.
 5. במקרה בו מאשר משתמש לבעל האתר להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים.
 6. בעל האתר עשוי לחשוף את מידע האישי של משתמש כדי להגן על עובדיו, מזמינים או גולשים אחרים באתר.

 

בחירות משתמש בקשר למידע

 1. מכח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, כל משתמש רשאי לבקש מבעל האתר לעיין במידע השמור אצלו בעניינו. משתמש שמצא כי המידע בעניינו אינו מדויק, אינו שלם או מעודכן, רשאי לפנות בהודעת מייל לשירות הלקוחות של בעל האתר בדואר אלקטרוני שכתובתו  iris@benedict.co.il ולבקש לתקן ו/או למחוק את המידע בעניינו. 
 2. למשתמש עומדת גם הזכות שלא לספק מידע אישי לבעל האתר ו/או שלא לעבד, לאחסן או להשתמש במידע אישי אולם המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך שבפניה כזו שלא לשמור או לעבד את המידע האישי שלו, יתכן שלא ניתן יהיה לספק לו את כל ו/או חלק מהשירותים והוא מוותר בבקשה זו על כל טענה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בקשר לשירותים. 
 3. המשתמש יוכל לממש את זכויותיו אלו באמצעות פנייה לבעל האתר בכתובת  iris@benedict.co.il/

 

Cookies - עוגיות

 1. בעל האתר עשוי לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים על מנת לאסוף את מידע אישי אודות המשתמש ו/או פעילותו באתר, וביניהם עוגיות (Cookies) ועזרים נוספים. 
 2. בעל האתר עשוי להקצות עוגייה כזו (אחת או יותר) למשתמש באתר וזאת לצרכים המנויים בסעיף 2 לעיל ו/או כדי להתאים למשתמש את האתר ו/או השירותים. המידע האישי הנאסף בדרך זו עשוי להיאסף בצורה אוטומטית ועשוי לכלול מידע בקשר עם שימוש המשתמש ברשת האינטרנט לרבות דפי האינטרנט בהם מבקר, החיפושים שמבצע באתר והקישורים בהם משתמש באתר. בדפדפנים מסוימים קיימת האפשרות לבחור שלא לקבל קבצי עוגיות בצורה אוטומטיתמשתמש החפץ בכך יוכל לעשות כן דרך הגדרות הדפדפן ממנו גולש לאתר, אולם ככל שיעשה כן עליו לשים לב כי הוא עשוי שלא להיחשף לתכנים מסוימים באתר ו/או שלא להיות מסוגל להשתמש בחלק ממאפייני האתר ו/או השירותים.

 

אבטחה

 1. בעל האתר נוקט באמצעים מנהליים ואלקטרוניים שנועדו להגן על המידע האישי מפני גישה לא מורשית. עם זאת בעל האתר אינו מתחייב כי השירותים שהיא מציעה יהיו בלתי חדירים באופן מוחלט מפני גישה לא מורשית.

 

קישורים לאתרים אחרים

 1. האתר עשוי, מעת לעת, לכלול קישורים ויישומים של מפרסמים וחברות קשורות. הימצאותם של קישורים אלו באתר אינה מהווה אישור, הכשרה או ייצוג מצד בעל האתר של אותם צדדים שלישיים, בעלי הקישורים. אתרים אחרים אלה עשויים להציב קבצי Cookie או קבצים אחרים שלהם על הטלפון הסלולרי ו/או המחשב של המשתמש, לאסוף נתונים או לבקש מידע אישי מהמשתמשאם המשתמש בוחר להיכנס לקישורים אלו, הוא עושה זאת על אחריותו ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בגין שימוש זה.