תקנון מועדון ארוחת בוקר

תקנון המפרט את כללי חבר המועדון ברשת מסעדות "בנדיקט" 

(להלן: "בנדיקט" או "הרשת" או "החברה").

הצטרפות

 1. רשת מסעדות "בנדיקט" הקימה מועדון לקוחות (להלן "המועדון" ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר (להלן "כרטיס החבר").
  1. 1.1.כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. ההרשמה כרוכה בתשלום שייקבע ע"י הרשת מעת לעת ויתבצע במסעדה לאחר תשלום דמי הרישום וקבלת גלויה אודות המועדון במסעדה.
  2. 1.2.על הלקוח להזין את פרטיו באתר הרשת בתוך שבוע מיום תשלום דמי הרישום ולהמתין לאישור רישומו.
  3. 1.3.לקוח שלא מילא את פרטיו בתוך שבוע ממועד התשלום, חברותו במועדון תוקפא למשך שבוע. במידה שהלקוח לא נרשם גם כעבור שבוע נוסף, חברותו במועדון תחסם עד למילוי פרטיו באתר הרשת.
  4. 1.4.חבר שחברותו אושרה ברשת יקבל כרטיס חבר אישי שאינו ניתן למכירה או להעברה (להלן "חבר").
  5. 1.5.הרשת רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את חברותו של חבר במועדון. במידה ובוטלה החברות בתוך פחות משנה מיום ההצטרפות למועדון, יוחזר חלקו היחסי של תשלום דמי החבר לחבר. במידה ובוטלה החברות  כעבור  שנה מיום ההצטרפות, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי החבר. 
  6. 1.6.חתימתו של לקוח על בקשת הצטרפות תהווה אישור לכך שהלקוח קרא בעיון והבין את האמור בתקנון זה, לפרטיו, וכן, תהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.
 2. מועדון בנדיקט ינפיק לחבר המועדון את הכרטיס, באמצעותו יוכל לצבור "נקודות" (כהגדרתן להלן) למימוש ברשת בנדיקט או בכפוף להסכמים שייחתמו מעת לעת עם גורמים נוספים. 
 3. השימוש בכרטיס יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי מועדון בנדיקט ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס, או לעלון אשר יצורף לו עם שליחתו וכן לתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון. 
 4. עם התשלום למועדון יהא זכאי חבר מועדון, לפי שיקול דעת המועדון, לקבל הנחת מבצע ברכישת מוצר/ים ממוצרי החברה בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע (להלן: "מבצע הצטרפות"). 
 5. הבנדיקט יהא רשאי לסרב לאשר הצטרפותו של חבר מועדון לתכנית, או לבטל את חברותו במועדון מכל סיבה עניינית שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה מחוייב לנמק סירוב כאמור. בין היתר, תהא רשאית הנהלת החברה לסרב לאשר הצטרפות של חבר למועדון, וללא חובת הנמקה לסירובה, לרבות הצטרפות של חברי מועדון אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו) וכן לבטל חברותם במועדון הלקוחות, ולבטל את תוקף הנקודות אשר נצברו לטובת אותו חבר ככל שנסיבות החלטת החברה כאמור לעיל נעוצות במרמה או בחוסר תום-לב של הלקוח. 
 6. חבר מועדון שחברותו הוקפאה או נחסמה יקבל הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על חדשות ושינויים במועדון וכן אפשרות לחדש את החברות ללא עלות.

תקשורת שיווקית ופרסומים

 1. דרכי פרסום: הודעות מועדון בנדיקט, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת בנדיקט לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי בנדיקט באופן ובדרך כפי שבנדיקט תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות רשת ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של בנדיקט ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת בנדיקט, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
 3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הרשת, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת, פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או  SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת. 
 4. למען הסר ספק בנדיקט פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי בנדיקט באשר לאי קבלת פרסום.
 5. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה. 
 6. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני. 
 7. במקרים כאמור בסעיפים 5-6 לעיל, לא תחול כל חובת עדכון כאמור בפרק זה בתקנון ביחס ללקוח. 

צבירת נקודות

 1. ניצול נקודות שנצברו לזכות חבר מועדון יתאפשר אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה ובפרסומים שונים של החברה. 
 2. לזכות החבר ייצברו נקודות בעבור כל רכישה אשר תמורתה שולמה במלואה, באחת מחנויות הרשת או באתר האינטרנט של החברה, למעט רכישה בהנחה כלשהי, או במסגרת מבצע כלשהו. 
 3. הנקודות ממשיכות להיצבר לזכות החבר כל עוד החבר הגיע למסעדה לפחות פעם אחת בשנה קלנדרית. מובהר כי הנקודות של חברי מועדון שלא הגיעו למסעדה במשך יותר משנה יתבטלו.
 4. מובהר כי שווי הנקודות יחושב על פי הסכום אותו שילם בפועל חבר המועדון. 
 5. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון בתום ובכפוף לביצוע התשלום המלא, בגין אותה עסקה. 
 6. מובהר עוד כי בכל מקרה והפירעון המלא של עסקה, בתשלומים או של עסקה בתשלום דחוי, יחול לאחר פקיעת תוקף כרטיס החבר, לא יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון.
 7. צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר. הנקודות אינן ניתנות למכירה או להעברה לאדם אחר או לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.
 8. צבירת הנקודות תהא אפשרית רק עבור חבר מועדון שהחברות שלו בתוקף.
 9. צבירת הנקודות מותנית בזיהוי החבר ובהצגת כרטיס חבר. 
 10. בכפוף לאמור בסעיף 2 לעיל, שווי הנקודות בעבור כל רכישה, יהא בשיעור של 10% מהסכום ששולם בפועל בגין עסקת הרכישה (כולל רכישה במשלוח אם ישנה).
 11. בכל מקרה לא תתאפשר צבירה של יותר מ-30 נקודות בעסקה אחת (כלומר, לדוגמא, אם הלקוח שילם סכום של 1500 הוא יצבור רק 30 נקודות באותו חשבון).
 12. יובהר כי ביטול העסקה, בגינה ניתנו הנקודות, יביא לגריעת הנקודות אשר נצברו, בגין אותה עסקה.
 13. בהתאם להחלטתה הבלעדית של הרשת היא רשאית להוסיף נקודות לצבירה בקניה של מוצר ספציפי, בכל עת שהיא וללא הודעה מראש. 
 14. לצורך המחשה מובהר שאם למשל ערך הרכישה של פריט כלשהו הינו 90 , הרי שמספר נקודות שיצברו לזכות הלקוח בגין רכישה זו, יהא 9 נקודות או 15 נקודות או 23 נקודות; הכול בהתאם להחלטות הרשת, שניתנות לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש אולם לא פחות מ-9 נקודות. 
 15. בנוסף לנקודות כאמור, מפעם לפעם יכול ויינתן לכל חבר בונוס נקודות נוסף: 
  1. 15.1.נקודות בונוס ייצברו לזכות החבר כמו נקודות שוות ערך כסף לכל דבר ויחולו עליהם כל התנאים שחלים על נקודות הרגילות כמפורט בתקנון זה.
  2. 15.2.בנדיקט תחליט לפי שיקולה הבלעדי על אופן ועיתוי צבירת נקודות הבונוס ותודיע על כך באמצעי הפרסום כפי שמפורט בתקנון זה.
 16. חבר מועדון יוכל לממש את הנקודות שנצברו לטובתו רק בעסקאות אשר יבוצעו על ידו יום עסקים, לאחר העסקה בגינה נצברו לטובתו הנקודות.
 17. בנדיקט שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה ו/או את אופן חישוב הצבירה, ו/או את תוקף הנקודות כאמור לעיל ללא התראה מראש. 
 18. כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויפורסמו באחת מדרכי הפרסום המפורטות בפרק תקשורת שיווקית שבתקנון, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של בנדיקט וללא צורך במתן הודעה מראש. 
 19. במקרה של חוב של הלקוח כלפי החברה, היא תהא זכאית לקזז את החוב הנ"ל מנקודות שצבר הלקוח. 

מימוש נקודות

 1. בכל עת רשאי החבר לנצל את נקודות שנצברו לזכותו לפי היחס של 1 נקודה = 1   ולשלם עבור מוצר בנקודות כל זאת לפי שווי נקודות שנצברו לזכותו ובלבד תשלום עבור מוצר בנקודות מותנה בקיום מינימום ראשוני של 20 נקודות.
 2. חברת בנדיקט רשאית על פי שיקולה הבלעדי, לשפר את יחס ההמרה של הנקודות לחבר מועדון ספציפי או לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הסבר או דיווח. 
 3. מפעם לפעם תפרסם בנדיקט מבצעים בלעדיים לחברי מועדון להלן מבצעי המועדון אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של בנדיקט לדוגמא: 
  1. 3.1.הנחות גבוהות יותר ממבצעי הנחות ללקוחות שאינם חברי מועדון.
  2. 3.2.צבירת כפל נקודות ברכישה של מוצר ספציפי.
  3. 3.3.העברה של נקודות ללקוח אחר. 
  4. 3.4.זיכוי בעת הרכישה של חברות במועדון. 
  5. 3.5.מוצר במתנה.
 4. הדוגמאות המצוינות מעלה הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את בנדיקט .
 5. בכל מקרה אין אפשרות לקבל ולהשתמש בנקודות במקרה שחלה על אותה רכישה או חלקה, מבצע ו/או הנחה אחרת, בחזקת - "אין כפל מבצעים".
 6. השימוש בנקודות או מימוש זכות לכל הטבה שהיא במסגרת המועדון, מותנה בהצגת כרטיס מועדון בתוקף וכן בתעודה מזהה של בעל הכרטיס. הבנדיקט שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר מימוש נקודות ללא קיום התנאים המצטברים הנ"ל.
 7. נקודות אשר נצברו יישמרו לזכות חבר המועדון במשך עד שלשה חדשים מתפוגת תוקף הכרטיס, כפי שיופיע ברישומי בנדיקט. 
 8. במידה וחבר מועדון לא מימש נקודות, תוך שלשה חדשים ממועד תפוגת תוקף הכרטיס, ימחקו נקודות אלו מרישומי הנקודות שעומדות לזכותו של אותו חבר מועדון, ולחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד החברה ו/או המועדון בגין נקודות שנמחקו כאמור, בגין אי מימושן עד למועד שנקבע. 
 9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נקודות שנצברו לחבר מועדון אשר פג תוקף חברותו אך טרם פג תוקפם (כאמור בסעיף זה לעיל) – ניתן יהיה לממשם אך ורק בכפוף לחידוש תוקף החברות על ידי החבר בהתאם לתנאי המועדון ותקנון זה. 
 10. מימוש הנקודות מתאפשר אך ורק בצירוף תעודה המזהה את הלקוח ואך ורק במסעדה. 

במקרה של מחלוקת 

 1. הרישום שבידי הרשת יהווה ראיה ביחס לצבירת הנקודות בידי כל חבר מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו ברשת.
 2. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לנקודות שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל הרשת ולהעלות את השגותיו.
 3. החלטת מנהל הרשת שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ומוחלטת.
 4. במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע לרשת בכתב בתוך 14 ימים מרגע היוודע לחבר המועדון על אובדן הכרטיס. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר המועדון כרטיס חלופי בו יוטענו הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון. 
 5. בשום מקרה, הרשת לא תהיה אחראית על אובדן נקודות, עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב לרשת על אובדן הכרטיס או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.
 6. חבר שאיבד את כרטיס המועדון יוכל להנפיק כרטיס חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידי הרשת באותו זמן. 
 7. חבר הטוען כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות  כפי שמצוי במרשם הרשת, יוכל להוכיח את מספר נקודותיו ע"י הצגת החשבוניות המעידות על כך.

התחייבויות חבר המועדון 

 1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
 2. מובהר כי לגבי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים והמעודכנים בטופס ההצטרפות זכאית החברה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותו כרטיס, ללא אפשרות לממשן. 
 3. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
 4. במקרה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, ישיב  הלקוח לרשת  את שווי הנקודות אשר נוצל על ידו בשל אותה תקלה בהתאם לערכן.
 5. לדוגמא: חבר שהיו לרשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב נוצלו על ידו 100 נקודות, ישיב לרשת 50 שקלים. 

הטבות נוספות

 1. חברי מועדון בנדיקט יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות, מעבר לנקודות הנצברות לזכותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת בנדיקט וכפי שתפרסם החברה מעת לעת, וזאת, גם בבתי עסק נוספים שיבחרו לקחת חלק בתכנית בדרכים שונות, ככל שיבחרו.
 2. המידע על ההטבות הנוספות, ביחס לשירותים ו/או מוצרים הניתנים על ידי הרשתות החברות ו/או בתי העסק הנוספים יימסר על ידי הרשתות החברות ו/או בתי העסק הנוספים ועל אחריותם בלבד, גם אם יועבר ללקוח באמצעות הבנדיקט. 
 3. אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על בנדיקט ו/או מי מטעמם בכל הקשור למוצרים ושירותים אלו, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או לתיאורם.
 4. בנדיקט שומרת על זכותה להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות שהוצגו בפרסומים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.

תנאים כללים

 1. הרשת רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות, אופן צבירתם ו/או אופן גריעתן, בקשות חבר המועדון למימוש הנקודות וכדומה. 
 2. גיפטכארדמימוש של GIFTCARD הינה החלפת צורת תשלום. ככל שתתאפשר רכישת מוצרים עם גיפטקארד, יזוכה מקבל ה- GIFTCARD  בנקודות במעמד הקנייה. נקודות לא ייצברו לזכות רוכש ה- GIFTCARD בעת רכישת הכרטיס, כלומר טעינת הכרטיס.
 3. הרשת רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות הרשת שאינם חברים,להשתתף במבצעים שונים המוצעים גם לחברי המועדון, לפי תנאי תקנון זה, והלקוח, מחזיק הכרטיס, מוותר בזאת מראש על כל טענה בעניין זה.
 4. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של בנדיקט. 
 5. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית, והצטרפות חבר למועדון בנדיקט, משמעה  כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה. 
 6. בנדיקט שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו, לרבות הוראות הזכאות להצטרפות למועדון, תקופת החברות במועדון, מפתח הצבירה, מגוון ההטבות, תוקף ההטבות וכיוב', הכל כפי שימצאו לנכון ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי בנדיקט. 
 7. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה, ואם נאמר בלשון יחיד, פירושו גם לשון רבים, הכל לפי הקשר הדברים.
 8. בנדיקט שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 9. בנדיקט  שומרת על זכותה להסדיר את אופן צבירת הנקודות ו/או את מתן או אי מתן נקודות בונוס בגין רכישות בכרטיסי החבר השונים כאמור לעיל, לגבי כל סוג כרטיסי חבר בנפרד.