תקנון מועדון ארוחת בוקר

תקנון מועדון הלקוחות ברשת מסעדות "בנדיקט" 
(להלן: "בנדיקט" או "הרשת" או "החברה").

1. מבוא
1.1 רשת מסעדות "בנדיקט" הקימה מועדון לקוחות (להלן:  "הרשת" ו-"המועדון" בהתאמה) ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר (להלן: "כרטיס החבר").
1.2 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מנוהל מועדון הלקוחות של הרשת.
התנאים והכללים המנויים בתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות של הרשת ולחברות בו, ולקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו את כל האמור בתקנון זה.
 
2 הגדרות
 "המועדון" – מועדון הלקוחות של הרשת.
 "האתר"- אתר האינטרנט של הרשת www.benedict.co.il.
"דמי החבר" – סכום חד פעמי אשר גובה הרשת מהלקוח לטובת הענקת ההטבות והשירותים במסגרת תקנון זה.
"ההטבות" – הטבות הניתנות לחברי המועדון, בהתאם לסעיף ‎4 לתקנון.
"חבר המועדון" או "החבר" – מי שהצטרף למועדון בהתאם לסעיף ‎3 לתקנון.
"טופס ההצטרפות" - טופס בנוסח כפי שיעודכן מעת לעת על ידי הרשת, ואשר ימולא על ידי כל לקוח המעוניין להצטרף למועדון כחבר, במועד ההצטרפות.
 "מועד ההצטרפות" - המועד בו חתם הלקוח על טופס ההצטרפות ושילם את דמי החבר.
"המסעדות" – המסעדות המופעלות במסגרת רשת בנדיקט כפי שתעדכן הרשת מעת לעת.
"התקנון" – תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

3 הצטרפות למועדון ותנאי החברות בו
3.1 החברות במועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד ולצורך שימוש אישי  והיא אינה מיועדת לבתי עסק, תאגידים, מוסדות וכיו"ב.
3.2 בכפוף לכל דין, הרשת שומרת על זכותה שלא לאפשר לכל אדם, מכל סיבה, להצטרף למועדון ולהיות חבר מועדון, על פי שיקול דעתה ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטתה האמורה.
3.3 טופס ההצטרפות ימולא על ידי הלקוח ויימסר בכל אחד מסניפי הרשת לאחר גביית תשלום בגין דמי החבר, במידה ונדרש, במזומן או אשראי. הגשת טופס ההצטרפות על ידי לקוח מהווה אישור של הלקוח את תקנון זה.
3.4 מובהר, כי בכל מקרה שדמי החבר יעלו, לאחר מועד ההצטרפות, חבר המועדון לא יידרש לכל תשלום נוסף במהלך תקופת החברות. כמו כן מובהר, כי בכל מקרה שדמי החבר יפחתו לאחר מועד ההצטרפות, הלקוח לא יקבל כל החזר בגין דמי החבר ששולמו על ידו במועד ההצטרפות.
3.5 עם חתימת הלקוח על טופס ההצטרפות ותשלום דמי החבר, הלקוח יחשב כמי שקרא, הבין והסכים לתנאי התקנון המופיעים באתר הרשת ובטופס ההצטרפות, ובכפוף לכל דין לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בקשר לתנאי ההצטרפות ו/או תנאי החברות ו/או כל תנאי אחר המצוין בתקנון זה, והכל אלא אם הודיע לרשת על ביטול הצטרפותו וחברותו במועדון בתוך 14 ימים ממועד חתימתו על טופס ההצטרפות ו/או קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המוקדם. במקרה שנשלחה הודעת ביטול כאמור,  יוחזרו ללקוח המבטל דמי החבר ששולמו על ידו.
3.6 הלקוח יהיה האחראי הבלעדי למילוי הפרטים הנכונים שלו בטופס ההצטרפות, לרבות פרטי התקשרות וכן יהיה אחראי לעדכן את הרשת בגין כל שינוי שיחול בפרטים אלו, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה, לרבות מקרים של אי דיוור ו/או אי מסירת עדכונים ו/או אי קבלת הודעות ו/או אי קבלת  הטבות מחמת טעות במתן הפרטים ו/או אי עדכון הפרטים האמורים.
3.7 מובהר כי עם חתימתו על טופס ההצטרפות, ותשלום דמי חבר, במידה וקיימים, ועם מילוי פרטי ההתקשרות, באפשרות הלקוח לתת את הסכמתו המפורשת לקבלת חומר פירסומי, לרבות אך לא רק הודעות ועדכונים, מאת הרשת או מי מטעמה וזאת באמצעות פרטי ההתקשרות השונים של הלקוח שימולאו בטופס ההצטרפות. חבר המועדון רשאי, בכל עת, להודיע לרשת על סירובו לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה; הודעה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה, ותינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת חבר המועדון.  

4 הטבות לחברי מועדון
נקודות זכות
4.1 בגין כל רכישה בכל אחת מהמסעדה, וכנגד הצגת חברות במועדון במועד התשלום ובליווי תעודה מזהה של חבר המועדון, יצבור הלקוח נקודות זכות בשווי 10% מסכום הרכישה שישולם בפועל במעמד הרכישה (להבדיל ממחירו המלא של המוצר המופיע בתפריט) ובלבד שהסכום שולם במזומן או בכרטיס אשראי, ולא בכל אמצעי אחר. למען הסר ספק, תשלום דמי החבר, רכישה או קבלת מוצר באמצעות מימוש נקודות זכות, שוברים, במסגרת פיצוי, במסגרת ביטול עסקה, במסגרת הטבה כללית או הטבת מועדון הניתנת ללקוחות הרשת או בכל דרך אחרת בה לא נדרש תשלום בגין המוצר, לא תזכה את הלקוח בצבירת נקודות זכות.
4.2 בכל מקרה לא תתאפשר צבירה של יותר מ-30 נקודות בעסקה אחת (כלומר, לדוגמא, אם הלקוח שילם סכום של 1500 ₪ הוא יצבור רק 30 נקודות באותו חשבון).
4.3 צבירת הנקודות מוגבלת לעסקה אחת ביום בלבד (במידה והחבר ביצע מספר עסקאות במהלך אותו היום, לא יוכל לצבור בגינן נקודות) יובהר כי העסקה הקובעת היא העסקה הראשונה מבניהן.
4.4 נקודות הזכות תיצברנה לטובת חבר המועדון, ולא ניתן יהיה להעבירן לצד ג' כלשהו, לרבות לקוח אחר של הרשת לרבות בן משפחה, חבר מועדון אחר, לסחור בהן, או להמירן למזומן.
4.5 רישומי הרשת ביחס לכמות נקודות הזכות שנצברו לטובת חבר מועדון, יהוו ראיה לכאורה לכמות הנקודות האמורה לחבר המועדון.
4.6 הנקודות ממשיכות להיצבר לזכות החבר כל עוד החבר הגיע למסעדה לפחות פעם אחת בשנה קלנדרית. מובהר, כי נקודות של חברי מועדון שלא הגיעו למסעדה במשך יותר משנה יתבטלו.
4.7 נקודות הזכות שתיצברנה לטובת חבר המועדון יהיו ניתנות למימוש החל מהרכישה הבאה שלאחר הרכישה שזיכתה את חבר המועדון בנקודות הזכות.
4.8 במקרה של חוב של חבר המועדון כלפי הרשת, היא תהא זכאית לקזז את החוב הנ"ל מנקודות שצבר חבר המועדון.
4.9 בכל מקרה של ביטול עסקה יבוטלו באופן אוטומטי נקודות הזכות שנצברו לטובת חבר המועדון בגין עסקה זו. למען הסר ספק, לא תיזקפנה כל זכות לחבר המועדון כתוצאה מתשלום דמי ביטול.
4.10 ניתן יהיה לברר את כמות נקודות הזכות שנצברה לזכותו של חבר המועדון בכל אחד מהמסעדות, בכפוף להצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס/חבר מועדון.
4.11 בשום מקרה, הרשת לא תהיה אחראית על אובדן נקודות, עקב זיוף וגניבה.
4.12 חבר הטוען כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות  כפי שמצוי במרשם הרשת, יוכל להוכיח את מספר נקודותיו ע"י הצגת החשבוניות המעידות על כך.
4.13 מובהר, כי נקודות הזכות יהיו ניתנות לצבירה ולמימוש בהתאם לתנאים המצויים בתקנון זה ולמשך כל תקופת החברות. במקרה של סיום תקופת החברות לא יצברו נקודות זכות, הנקודות שנצברו עד לתום תקופת החברות יהיו ניתנות למימוש בהתאם לתנאים המנויים בתקנון ולתקופה שתקבע לאחר תום תקופת החברות (להלן: "תקופת המימוש המאוחרת"). נקודות שלא ינוצלו בתום תקופת המימוש המאוחרת, מכל סיבה שהיא, לא יהיו ניתנות למימוש במועד מאוחר יותר, לא יהיה ניתן להעבירן ללקוח אחר, לרבות חבר מועדון אחר, לא ניתן יהיה להמירן למזומן, ולא יהיה ניתן לקבל בגינן כל זיכוי, החזר כספי או פיצוי אחר.
4.14 הרשת שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת את כמות נקודות הזכות שניתן יהיה לצבור  בכל רכישה ואת תנאי הצבירה, ובלבד שכל שינוי כאמור יחול על חבר המועדון רק ביחס לרכישות עתידיות במהלך תקופת החברות הבאה ולא יפגעו בכמות הנקודות שנצברה על ידו עד לשינוי כאמור.
4.15 הטבות הצטרפות לחברים חדשים. החל ממועד ההצטרפות, בהתאם להגדרתו לעיל, או במועד המפורש הנקוב ליד ההטבה, במידה וקיימת, יהא החבר החדש זכאי לקבל הטבת הצטרפות כפי שמפרסמת הרשת מעת לעת.  
4.16 יחס מימוש הנקודות שנצברו לזכותו של חבר מועדון במסעדות בנדיקט יהיה
1 נקודה = 1 ₪.
4.17 הרשת רשאית על פי שיקולה הבלעדי, לשפר את יחס ההמרה של הנקודות לחבר מועדון ספציפי או לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הסבר או דיווח.
4.18 מפעם לפעם תפרסם הרשת מבצעים בלעדיים לחברי מועדון (להלן: "מבצעי המועדון"). אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת.
4.19 בכל מקרה אין אפשרות לקבל ולהשתמש בנקודות במקרה שחלה על אותה רכישה או חלקה, מבצע ו/או הנחה אחרת, בחזקת - "אין כפל מבצעים".
4.20 השימוש בנקודות או מימוש זכות לכל הטבה שהיא במסגרת המועדון, מותנה בהצגת תעודה מזהה של חבר המועדון או אמצעי זיהוי אחר שייקבע. בנדיקט שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר מימוש נקודות ללא קיום התנאים המצטברים הנ"ל.

4.21 הטבות כלליות. בנוסף להטבות המנויות לעיל, חברי המועדון עשויים להיות זכאים ליהנות ממבצעים ייחודיים ומהטבות בלעדיות לחברי המועדון, שהרשת תחליט עליהם על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד הרשת לספק את ההטבות המנויות לעיל, הטבות נוספות או מבצעים כלשהם, וכל החלטה בעניין, לרבות ביחס לטיב ההטבות/המבצעים, או לכמויותיהם נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת.
4.22 הרשת רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות הרשת שאינם חברים, להשתתף במבצעים שונים המוצעים גם לחברי המועדון, לפי תנאי תקנון זה, והלקוח, החבר במועדון, מוותר בזאת מראש על כל טענה בעניין זה.
4.23 בהתאם להחלטתה הבלעדית של הרשת היא רשאית להוסיף נקודות לצבירה בקניה של מוצר ספציפי, בכל עת שהיא וללא הודעה מראש. לצורך המחשה מובהר שאם למשל ערך הרכישה של פריט כלשהו הינו 90 ₪, הרי שמספר נקודות שיצברו לזכות הלקוח בגין רכישה זו, יהא 9 נקודות או 15 נקודות או 23 נקודות; הכול בהתאם להחלטות הרשת, שניתנות לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש אולם לא פחות מ-9 נקודות.
4.24 בנוסף לנקודות כאמור, מפעם לפעם יכול ויינתן לכל חבר בונוס נקודות נוסף: נקודות בונוס ייצברו לזכות החבר כמו נקודות שוות ערך כסף לכל דבר ויחולו עליהם כל התנאים שחלים על נקודות הרגילות כמפורט בתקנון זה. הרשת תחליט לפי שיקולה הבלעדי על אופן ועיתוי צבירת נקודות הבונוס ותודיע על כך באמצעי הפרסום כפי שמפורט בתקנון זה.

הטבות נוספות
4.25 חברי מועדון בנדיקט יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות (להלן: "ההטבות הנוספות"), מעבר לנקודות הנצברות לזכותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת וכפי שתפרסם החברה מעת לעת, וזאת, גם בבתי עסק נוספים שיבחרו לקחת חלק בתכנית בדרכים שונות, ככל שיבחרו.
4.26 המידע על ההטבות הנוספות, ביחס לשירותים ו/או מוצרים הניתנים על ידי הרשתות החברות ו/או בתי העסק הנוספים יימסר על ידי הרשתות החברות ו/או בתי העסק הנוספים ועל אחריותם בלבד, גם אם יועבר ללקוח באמצעות הרשת.
4.27 אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על הרשת ו/או מי מטעמם בכל הקשור למוצרים ושירותים אלו, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או לתיאורם.
4.28 הרשת שומרת על זכותה להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות שהוצגו בפרסומים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.

5 תנאים כללים למימוש ההטבות הנוספות
5.1 מימוש ההטבות הנוספות יתאפשר בכל אחת מהמסעדות למעט רכישה בהנחה כלשהי, או במסגרת מבצע כלשהו. יובהר, כי לא ניתן לממש או לצבור נקודות בבתי עסק אחרים הקשורים לרשת.
5.2 חבר מועדון יהיה זכאי למימוש ההטבות הנוספות אך ורק בתוך תקופת המימוש המצוינת ביחס לכל הטבה, ובכפוף לתוקף החברות במועדון.
5.3 מימוש ההטבות הנוספות מותנה בקיומם של המוצרים הניתנים במסגרת ההטבות במלאי הסניף בו מבקש הלקוח לממש את ההטבה.
5.4 רכישת מוצר הרשת במסגרת הטבות ו/או מבצעים הניתנים לחברי המועדון תיעשה אך ורק באמצעות תשלום במזומן או כרטיס אשראי, ולא יתקבל כל אמצעי תשלום אחר, לרבות קופונים, שוברים, פיצויים, נקודות  זכות, תווי שי, כרטיסי הנחה וכיוצ"ב.
5.5 כל הטבה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד, אלא אם צוין אחרת.
5.6 ההטבות הנוספות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה/המחאה/שיעבוד/מכירה/הסבה/המרה/החלפה וכיו"ב.
5.7 יובהר, כי לא ניתן לממש יותר מהטבה אחת בעסקה. בחזקת - "אין כפל מבצעים".
6 הפסקת פעילות המועדון
6.1 הרשת שומרת לעצמה את הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתקופת החברות הקיימת באותה עת לא תיפגע.
6.2 הטבות אשר ניתנו לחברי המועדון לפני הפסקת פעילות הרשת ואשר לא מומשו בתוך 6 חודשים ממועד סיום פעילות המועדון, לא תהיינה ניתנות למימוש, להעברה, להמרה במזומן, בזיכוי או פיצויי כלשהו, ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשת בעניין זה.
7 סיום וביטול חברות
7.1 כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהתאם להוראות הדין. הביטול בפועל ייעשה בתוך 3 ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעה זו באמצעות דואר רשום, בתום 6 ימים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר מהודעת הביטול.
7.2 הרשת רשאית, בכפוף לכל דין ומבלי גרוע מכל סעד לה זכאית על פי כל דין, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון ו/או לעכב ו/או לשלול ממנו את הזכות לקבל הטבות כולן או את חלקן, אם ביחס לאותו חבר מועדון התעורר חשד אצל הרשת בנוגע לאי תקינות, זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון ו/או ההתנהלות של החבר באיזו מהמסעדות.
7.3 במקרה של ביטול חברות במועדון מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי החבר להטבות ו/או למימושן של הטבות שניתנו לו עובר לביטול החברות ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או לזיכוי או החזר כספי כלשהו בגין דמי החבר ששולמו על ידו או חלקם ו/או בגין הטבות שניתנו לו ולא מימשו בטרם סיום חברותו במועדון. לפנים משורת הדין, ובהתאם לנסיבות ביטול החברות, הרשת תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לאפשר לחבר המועדון פרק זמין סביר בו החבר יהיה זכאי לממש זכויותיו מתוקף החברות המבוטלת.

8 מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
8.1 הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההצטרפות ו/או טופס חידוש חברות יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת (מדיניות הפרטיות )

9 הגבלת אחריות

9.1 בכפוף לכל דין, הרשת, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שלוחיה, ספקיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפי חבר המועדון או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתקנון זה, מרכישת טובין, מרכישת שירותים, מביצוע עסקה, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידי חבר המועדון, זאת גם אם הרשת קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. בכפוף לכל דין, החבות הכוללת של החברה ו/או מי מטעמה, לרבות ספקיה, במסגרת תקנון זה לא תעלה על הסכום ששילם חבר המועדון לחברה עבור החברות במועדון.  
9.2 מידע אישי עשוי להתקבל מחבר המועדון בעת הצטרפותו למועדון או בעת שימושו בזכויות המוקנות לו כחבר מועדון. כל שימוש אשר נעשה על ידי הרשת במידע האישי אשר התקבל בקשר עם המועדון יהיה כפוף להוראות סעיף ‎8 לתקנון זה. ידוע לחבר המועדון כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, חבר המועדון מצהיר כי הינו מודע לסיכונים הכרוכים בכך וחבר המועדון פוטר את הרשת מכל אחריות לכך.

10 שונות
10.1 דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שמסר חבר המועדון עם הרישום למועדון. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי החברה השונים ו/או בפרופיל המשתמש של החברה ברשת חברתית ו/או באמצעי תקשורת כלשהו שצוין בטופס ההצטרפות שמילא חבר המועדון ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של החברה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון, ולחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשת בקשר עם מסירת הודעות כאמור לעיל.
10.2 דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לחברה בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פניה לשירות הלקוחות, במקום בית העסק של הרשת; בשיחת וואטסאפ בטלפון: 03-6868657; דרך האתר; [שעות פעילות שירות הלקוחות: בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00 ללא ימי חג ושבתות].
10.3 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הרשת שומרת על זכותה לשנות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות התקנון, כולן או חלקן, הרשת תעדכן את חברי המועדון אודות השינוי,  והוא יחייב את כל חברי המועדון 14 ימים ממועד פרסומו, בכפוף למסירת הודעה על פרסומו ואישור חבר המועדון לשינוי.
10.4 הרשת שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
10.5 הרשת רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות הרשת שאינם חברים, להשתתף במבצעים שונים המוצעים גם לחברי המועדון, לפי תנאי תקנון זה, והלקוח, מחזיק הכרטיס, מוותר בזאת מראש על כל טענה בעניין זה.
10.6 למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות.
10.7 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לפרסום כלשהו בקשר למועדון, תגברנה הוראות התקנון, למעט אם נקבע אחרת מפורשות בפרסום כאמור.
10.8 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
10.9 על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם התקנון ו/או המועדון ו/או החברות במועדון וכל הנובע ו/או הקשור לכך הינו בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.
10.10 גיפטכארד –מימוש של GIFTCARD הינה החלפת צורת תשלום. ככל שתתאפשר רכישת מוצרים עם גיפטקארד, יזוכה מקבל ה- GIFTCARD  בנקודות במעמד הקנייה. נקודות לא ייצברו לזכות רוכש ה- GIFTCARD בעת רכישת הכרטיס, כלומר טעינת הכרטי