תקנון תחרות – פברואר עולמי 2020 ברשת מסעדות "בנדיקט" 

 1. הגדרות

"הרשת" – רשת מסעדות מקבוצת "בנדיקט".

"אתרי פרסום התחרות" – עמוד הפייסבוק, עמוד האינסטגרם ובמסעדות הרשת.

"דף התחרות" – דף ה"האשטאג" באינסטגרם בו תינתן ללקוחות האפשרות להצטרף כמשתתפים לתחרות הרלוונטית על ידי תיוג תמונה, בהתאם להוראות תקנון זה.

"ארוחת בוקר/ארוחות בוקר" – ארוחות בוקר מיוחדות ממדינות בעולם שיופיעו תחת קטגוריית "פברואר עולמי" בתפריט המסעדות ברשת במשך תקופת התחרות.

"האשטאג" – שם התיוג שהמשתתפים ישתמשו בו לצורך השתתפות בתחרות, אשר יהיה – #פברוארעולמי וכן @benedictbreakfast.

"הפרס" – כרטיס טיסה ואירוח זוגי במלון ובמסעדה של בנדיקט ברלין. הפרס יינתן אך ורק למשתתף שפעל לפי כללי התחרות והוראות תקנון זה.

"התחרות" – תחרות פברואר עולמי נשוא תקנון זה ולפי תנאיו.

"משתתף" – לקוח שהצטלם בהתאם לתנאי תקנון זה והעלה תמונה לסטורי של אינסטגרם באמצעות האשטאג באתר או אפליקציית אינסטגרם והשתתף בתחרות על פי כלליה ובאופן חוקי.

"עורכי התחרות" – בוקר טוב ישראל בע"מ.

"עמוד הפייסבוק" – עמוד הפייסבוק (Facebook) של מותג בנדיקט (benedict) שכתובתו – https://www.facebook.com/Benedict.IL

"עמוד האינסטגרם" – עמוד האינסטגרם (Instagram) של מותג בנדיקט (benedict) שכתובתו – http://instagram.com/benedictbreakfast.

תקופת התחרות

 1. התחרות תחל ביום 3.2.2020 ותסתיים ביום 1.3.2020 בשעה 16:00 (להלן: "תקופת התחרות").
 2. מובהר כי עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות להאריך, לקצר, לשנות או לקטוע את תקופת התחרות, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

ההשתתפות

 1. במהלך תקופת התחרות, כל לקוח של הרשת, שיזמין ארוחת בוקר באחת ממסעדות הרשת, יקבל דרכון מיוחד מהרשת (להלן: "הדרכון").
 2. לשם השתתפות בתחרות, הלקוח יצלם את ארוחת הבוקר ויעלה את התמונה לפיצ'ר ה"סטורי" באפליקציית אינסטגרם (להלן: "הסטורי" ו- "אינסטגרם") ויתייג אותה בהאשטאג, באופן הבא:
  1. הלקוח יצלם את ארוחת הבוקר עם הדרכון ברקע לסטורי (להלן: "התמונה");
  2. הלקוח יתייג את התמונה בהאשטאג (#פברוארעולמי) ויתייג את עמוד האינסטגרם של בנדיקט @benedictbreakfast, כמו כן יעלה ויפרסם את התמונה בסטורי של המשתמש (USER) שלו באינסטגרם.

תמונה שעמדה בכל התנאים בסעיף זה תיקרא להלן "תמונה מזכה".

 1. יובהר כי העלאת התמונה ותיוגה (ו/או כל ניסיון לכך), מהווה רישום כמשתתף והסכמה להשתתף בתחרות בהתאם לתקנון זה.
 2. למען הסר ספק, יובהר כי כל לקוח עשוי להעלות יותר מתמונה אחת בדרך המתוארת בסעיף 4 לעיל במסגרת התחרות ובמשך תקופת התחרות ובלבד שכל תמונה שיעלה הלקוח תיחשב כתמונה מזכה.
 3. מובהר בזאת כי דף התחרות באינסטגרם עשוי להיות מקושר לעמוד הפייסבוק וכי תמונות שיועלו לדף התחרות עשויות לעלות במקביל לעמוד הפייסבוק והמשתתף נותן את הסכמתו המלאה לכך.
 4. זכאים להשתתף בתחרות מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר:
  1. המורשים להשתתף בתחרות הם המשתתפים כהגדרתם לעיל, ובתנאי שהמשתתפים הינם תושבי מדינת ישראל ואזרחיה ושגילם יהיה מעל 18.
  2. לקוחות אשר העלו תמונה מזכה לאינסטגרם ותייגו אותה בהאשטאג כפי שנדרש בתקנון זה.
  3. לקוחות אשר לא הפרו תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה.
 5. עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לפסול כל תמונה שהינה, לפי שיקול דעתם הבלעדית, אינה ראויה ו/או אינה עולה בקנה אחד עם מטרות התחרות ו/או כוללת תוכן מזיק (כהגדרת מונח זה להלן) מלהשתתף בתחרות ו/או לעלות לדף התחרות וכן להוריד ו/או למחוק מדף התחרות כל תמונה כאמור.
 6. אחריות בגין ההשתתפות בתחרות על כל שלביה, לרבות הקלדת הפרטים האישיים של המשתתף באפליקציית האינסטגרם, תהא בלעדית של המשתתף בתחרות.
 7. באישור השתתפותו בתחרות, המשתתף מצהיר כי הינו בן 18 שנים לפחות.
 8. עורכי התחרות ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים הקשורים או הנוגעים לדף התחרות ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו\או למי מטעמו ו/או לצד שלישי הקשור בו או כתוצאה מהאמור.
 9. מובהר במפורש כי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי, לדף התחרות.
 10. עורכי התחרות ישמרו על פרטיות המשתתפים ולא ימסרו פרטים מזהים אודות המשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט (1) פרטים ומידע פומבי שפורסמו ע"י המשתתפים בעצמם (2) פרסום הנובע מכל דין מחייב לרבות פרסום שמות הזוכים (3) פרסום בהתאם לאמור ולמוסכם על הצדדים בהוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף בתחרות נותן בזאת אישור לפרסם את תמונתו ואת שמו בעמוד הפייסבוק ובעמוד האינסטגרם.
 11. מבלי לגרוע מזכותם הכללית של עורכי התחרות כאמור בסעיף 9 לעיל, עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות שלא לאשר לתמונות בעלות תוכן שיווקי או תוכן שעשוי להתפרש כשיווקי מלהשתתף בתחרות ו/או להתפרסם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 12. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם ו/או חברות קשורות, הנהלת עורכי התחרות ובני משפחותיהם ועל צוות השופטים בתחרות ובני משפחותיהם.

הצהרות והתחייבויות המשתתף

 1. בהשתתפותו בתחרות, המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את התקנון והבין את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. משתתף פוטנציאלי שאינו מסכים ליטול חלק בתחרות ולהתחייב לקבל על עצמו את כל תנאי תקנון זה – אינו רשאי להשתתף בתחרות.
 2. כל משתתף אשר העלה תמונה ותייג אותה כמתבקש בתנאי תקנון זה מצהיר ומאשר כי הוא בעל הזכויות בתמונות, שהינן מקוריות וזכויות היוצרים בהן, ובכלל זה, זכויות השימוש בהן, הינן בבעלות המשתתף וכי הינו רשאי למוסרם לצורך פרסום.
 3. אם המשתתף אינו בעל הזכויות בתמונות שהוא העלה לדף התחרות, בהעלאת התמונות, המשתתף מצהיר ומאשר כי הינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות המתירה לו למסור את התמונות ולתת בהן זכות שימוש כמפורט לעיל ולהלן.
 4. המשתתף מתחייב בזאת לשפות את עורכי התחרות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לעורכי התחרות ו/או למי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים שהעלה לדף התחרות ו/או כל פעילות או שימוש שביצע בדף התחרות, לרבות אך לא רק, בגין הצגה ו/או פרסום של תכנים ו/או תמונות שנעשו על ידו ו/או ע"י בעל הזכות בתמונות, וזאת בסמוך לאחר דרישה הראשונה של עורכי התחרות, והינו מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכי התחרות וצוות השופטים בקשר עם תכנים ו\או עם השימוש בדף התחרות.
 5. עורכי התחרות לא יהיו אחראים לכל שימוש שיעשה על ידי מי מהגולשים בעמוד האינסטגרם ו/או בעמוד הפייסבוק בתמונות שהועלו במסגרת התחרות והמשתתף משחרר בזאת את עורכי התחרות מכל אחריות לכך.
 6. מובהר בזאת, כי תיוג תמונה בהתאם לתנאי התחרות על ידי משתתף מהווה את הסכמת המשתתף ליתן לעורכי התחרות זכויות שימוש ללא כל תמורה בתמונות שהועלו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו לדף התחרות, למעט התמורה העשויה לצמוח מעצם ההשתתפות בתחרות.
 7. המשתתף מתחייב שלא להעלות לדף התחרות תמונות המכילות: תוכן למבוגרים בלבד, קידום שירות למבוגרים בלבד, שפה גסה, תוכן גזעני ו/או אתני ו/או פוליטי ו/או פוגעני ו/או מסית, תוכן משמיץ ו/או המהווה איום כלשהו ו/או לשון הרע (כמשמעה בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965), תוכן המהווה הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, תוכן הכולל או המעודד צריכת סמים האסורים לשימוש לפי דין, הימורים ו/או כל תוכן אשר עשוי לפגוע ברגשות הזולת, ו/או כל תוכן אחר שהשימוש בו ו/או אופן השימוש בו במסגרת התחרות מהווה או עשויה להוות הפרה של כל דין ("להלן: "תוכן מזיק"). כמו-כן המשתתף מתחייב שלא להעלות לדף התחרות תוכנות מזיקות דוגמת וירוסים וכיוב'.
 8. השתתפות בתחרות מהווה את הסכמת הזוכה לפרסום שמו המלא ו/או תמונתו באמצעי פרסום שונים, לרבות אתר האינטרנט של עורכי התחרות ו/או דף האינסטגרם של עורכי התחרות ו/או מי מטעמם ו/או מדיה כתובה בפריסה ארצית, ללא תמורה כלשהי, למעט התמורה העשויה לצמוח מעצם ההשתתפות בתחרות, מבלי שלזוכה תהיה כל זכות בקשר עם הפרסום. מובהר כי לא חלה חובה על עורכי התחרות לפרסום האמור (למעט אם חובה כאמור חלה עליהם מכח דין מחייב) וכי הוא יעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי התחרות.
 9. המשתתפים מודעים לכך כי "Benedict" הינו סימן מסחרי רשום השייך לעורכי התחרות ו/או למי מטעמם.

צוות השופטים והליך הזכייה 

 1. כל משתתף אשר העלה תמונה מזכה (כהגדרתה בתקנון זה) לדף התחרות יהיה זכאי להשתתף בתחרות (למעט אם נמצא לא זכאי להשתתף בתחרות לפי הורה מתקנון זה ו/או כל דין), ותמונתו תישפט על ידי צוות השופטים מטעם עורכי התחרות.
 2. צוות השופטים מטעם עורכי התחרות יורכב מאלעד ויצמן, מנהל שיווק של קבוצת בנדיקט ונועה מויאל, מנהלת יחסי ציבור קבוצת בנדיקט (להלן: "צוות השופטים").
 3. מדי שבוע החל מתחילת תקופת התחרות ועד לסיומה יבחר ויכריע צוות השופטים מטעם עורכי התחרות, ו/או מי מהם, מי מבין המשתתפים שהעלה תמונה מזכה במשך השבוע שנסתיים יהיה זכאי למתנה מסוג "מיני פנקייק" בקניית הארוחה הבאה ברשת במהלך תקופת התחרות.

מובהר כי האמור לעיל יהיה בכפוף למלאי הקיים במסעדות הרשת באותה עת וכי עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לצמצמם ו/או לשנות ו/או להחליף ו/או לבטל כל זכות במסגרת סעיף 28 כאמור.

 1. בסמוך לאחר בחירת הזוכה במתנה לפי סעיף 28 לעיל, יפעלו עורכי התחרות לאיתורו ומציאתו לפי הנתונים שיימצאו בידיהם, לרבות ע"י פרסום שמו וזהותו בדף התחרות ו/או באמצעות שירות הדואר של רשת אינסטגרם, בהתאם לפרופיל ממנו נרשמו לתחרות.
 2. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאחר תום תקופת התחרות, מתוך כלל המשתפים בתחרות, יבחר צוות השופטים מטעם עורכי התחרות ויכריע, בשיקול דעתו הבלעדי, מי מבין המשתתפים שהעלו את תמונה מזכה במשך כל תקופת התחרות, יהיה הזוכה בפרס (להלן: "הזוכה בפרס" וה- "התמונה הזוכה").
 3. יובהר כי זהות הזוכה בפרס וכן זהות הזוכה/ים לפי ס' 28 לעיל ייקבעו בשיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים שלא יהיה מחויב בנימוק החלטותיו.
 4. יובהר כי צוות השופטים אינו מחויב בניהול פרוטוקול או בתיעוד הישיבות.

הזוכה בפרס

 1. זהות הזוכה בפרס תיקבע על פי בחירת התמונה הזוכה על ידי צוות שופטים מטעם עורכי התחרות ו/או מי מטעמם וכפי שייקבע על ידם ואך ורק מתוך קבוצת המשתתפים שעמדו בכל תנאי התחרות.
 2. עורכי התחרות רשאים למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות בתחרות לפי שיקול דעתם הבלעדי. כל משתתף בתחרות מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם ו/או צוות השופטים, לרבות ביחס להחלטה כאמור.
 3. בחירת התמונה הזוכה, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של צוות השופטים ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. כך גם החלטת עורכי התחרות בכל עניין הקשור לתקנון ו/או לתחרות, לרבות בנוגע לזכייה או אי זכייה של משתתף, תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. כל משתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם, לרבות ביחס להחלטות כאמור.
 4. כל משתתף מאשר כי ידוע לו שבמקרה של הפרת תנאי התחרות ו/או במקרה שהזכייה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה או בחוסר תום לב או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או יהיו עורכי התחרות, לשיקול דעתם הבלעדי, רשאים לבטל את הזכייה מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים להם במקרה כזה. המשתתף בתחרות מצהיר כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין זאת כנגד עורכי התחרות ו/או מי מטעמם.
 5. עורכי התחרות יהיו רשאים לפרסם את זהות הזוכים בתחרות בעמוד הפייסבוק ו/או בעמוד האינסטגרם ו/או בכל פרסום אחר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 6. ככל שחלים מיסים על הפרסים הנ"ל, המיסים יחולו על הזוכה בפרס בלבד.

חלוקת הפרס 

 1. בסמוך לאחר בחירת התמונה הזוכה יפעלו עורכי התחרות לאיתור ומציאת הזוכה בפרס לפי הנתונים שיימצאו בידיהם, לרבות ע"י פרסום שמו וזהותו בדף התחרות ו/או באמצעות שירות הדואר של רשת אינסטגרם, בהתאם לפרופיל ממנו נרשמו לתחרות. לשם כך, על המשתתפים לעקוב אחר הודעת הזכייה. הזוכה בפרס יהיה האחראי להגיב מהפרופיל איתו השתתף ברשת האינסטגרם ולמסור פרטים מזהים לצורך מסירת הפרס לו הוא זכאי. לאחר איתור ומציאת הזוכה בפרס עורכי התחרות יימסרו לו/לה הודעה מפורטת באשר לדרך מימוש הזכייה האמורה.
 2. יובהר כי עורכי התחרות יהיו גם רשאים לפרסם את זהות הזוכה בפרס בתחרות בעיתונות הכתובה, באינטרנט, בעמוד הפייסבוק ו/או בעמוד האינסטגרם ו/או בכל פרסום אחר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 3. במידה שעורכי תחרות לא הצליחו ליצור קשר עם הזוכה בפרס בתוך 21 ימים ממועד שליחת הודעה כאמור או במידה שהזוכה בפרס נמצא כמי שאינו זכאי להשתתף בתחרות על פי התקנון, ייפסל אותו זוכה בפרס והוא לא יהא זכאי לקבל את הפרס או פיצוי כלשהו. במקרה כזה, עורכי התחרות ינסו ליצור קשר עם המשתתף אשר לאחר פסילת הזוכה, ובהתאם לרישומי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם, הינו הבא בתור להיות מועמד לזכייה, וכך הלאה עד לאיתור זוכה העונה על תנאי התקנון.
 4. עורכי התחרות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לקבלת הודעת הזכייה על ידי הזוכה בפרס, מעבר למסירתם כאמור לעיל, והדבר מצוי באחריותו של הזוכה בפרס בלבד.
 5. אספקת הפרס, טיבו, התאמתו לצרכי הזוכה בפרס, ומימושו אינם באחריות עורכי התחרות ו/או מי מטעמם ולא תהיה לזוכה כל טענה כלפיהם בקשר לכך.
 6. מובהר כי הימנעות הזוכה בפרס מלדרוש את הפרס, מכל סיבה שהיא, הרי היא כויתור מוחלט ובלתי חוזר מצדו על זכאותו לפרס, ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.
 7. הפרסים אינם ניתנים להמרה על ידי הזוכים בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר ואינם ניתנים להעברה לגוף אחר.
 8. עורכי התחרות רשאים לשנות ולהחליף את הפרסים בתחרות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתם.
 9. עורכי התחרות לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תימנע האפשרות לזכות בפרס כלשהו בתחרות.

הגבלת אחריות

 1. המשתתף מקבל על עצמו את הוראות התקנון ומשחרר את עורכי התחרות מכל טענה ו/או תביעה הקשורה להשתתפות בתחרות ולזכייה בה.
 2. ההשתתפות בתחרות נסמכת על מערכות מחשב, אשר אינן חסינות מטעות או תקלה. ככל שתתרחש תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, באינסטגרם ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של התחרות בכל אופן שהוא,  ו/או כדי למנוע מאדם מלהשתתף בתחרות, לא תהא למשתתפים או למבקשים להשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם ו/או צוות השופטים.  עורכי התחרות ו/או מי מטעמם ו/או צוות השופטים לא יישאו או ישפו ולא יידרשו לשאת או לשפות משתתף או מי שביקש להשתתף,  בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו או אי השתתפותו בתחרות.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועורכי התחרות ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות נזק בגוף,  אובדן או הוצאה אשר יגרמו למשתתף, הקשור במישרין או בעקיפין עם התחרות, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור.

שימוש ברשתות חברתיות במסגרת התחרות

 1. התחרות נעשית באמצעות הרשתות החברתיות "אינסטגרם" ודרכה בקישור גם לרשת ה-"פייסבוק" (להלן: "הרשתות החברתיות"). למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל משתתף משחרר מאחריות את הרשתות החברתיות ולא תהיה לו כל טענה כלפיהן ו/או כלפי מי מטעמן.
 2. מובהר בזאת כי התחרות אינה מתקיימת בחסות, בניהול או בסיוע הרשתות החברתיות, הרשתות החברתיות אינן מסייעות בקידום התחרות והשימוש ברשתות החברתיות לצורך התחרות נעשה באחריות המשתתף בלבד.

שונות

 1. למען הסר ספק, התחרות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ומוכרעת על ידי יכולת, אינה תלויה במזל או בגורל, והיא לא תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש"ז-1977.
 2. עורכי התחרות רשאים לתקן תקנון זה לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ובלבד שפורסם תקנון מתוקן עם השינוי.
 3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 4. עורכי התחרות יהיו רשאים לשנות את תנאי התחרות, אופי התחרות, עצם קיומה או כל חלק ממנה, לרבות שינוי הפרסים ומספר הזוכים, בכל עת בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ובלבד שהודעה בדבר השינוי תפורסם עם קרות השינוי.
 5. עורכי התחרות רשאים לבטל או להפסיק את קיום התחרות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או מחמת סיבות או גורמים שאינם תלויים בהם ו/או כל גורם ענייני אחר. למשתתף לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 6. בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות התקנון ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת להשתתף בתחרות ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי התחרות באופן אחר כלשהו, לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, יהיו עורכי התחרות רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בתחרות וזאת אף אם היה זוכה המשתתף בתחרות ללא אותו מעשה ולא תהינה למשתתף כל טענה ו\או תביעה כנגד עורכי התחרות ו\או כנגד מי מטעמם בגין הפסקת ההשתתפות בתחרות בנסיבות דנן.
 7. זכייתו של משתתף בתחרות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של הרשת ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט, רדיו ובעיתונות, וזאת ללא קבלת כל תמורה, למעט התמורה העשויה לצמוח מעצם ההשתתפות בתחרות.
 8. הודעה בדבר שינוי תנאי התחרות ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם בנוסח על פי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי התחרות. פרסום השינוי באתרי פרסום התחרות תיחשב כהודעה על פי סעיף זה. 
 9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 10. תקנון התחרות כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו\או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 11. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית והייחודית לדון במחלוקות הנובעות או הקשורות לתקנון זה באופן השולל את סמכותו של כל בית משפט אחר.
דילוג לתוכן